nikaya

(22) 2.相似品
增支部10集221經(莊春江譯)
「比丘們!具備十法者將像這樣被帶往置於地獄中,哪十個呢?他是殺生者、未給予而取者、邪淫者、妄語者、離間語者、粗惡語者、雜穢語者、貪婪者、有瞋害心者、邪見者,比丘們!具備這十法者將像這樣被帶往置於地獄中。
比丘們!具備十法者將像這樣被帶往置於天界中,哪十個呢?他是離殺生者、離未給予而取者、離邪淫者、離妄語者、離離間語者、離粗惡語者、離雜穢語者、不貪婪者、無瞋害心者、正見者,比丘們!具備這十法者將像這樣被帶往置於天界中。」