nikaya

增支部10集174經/業之起源經(莊春江譯)
「比丘們!我說殺生有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說未給予而取有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說邪淫有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說妄語有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說離間語有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說粗惡語有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說雜穢語有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說貪婪有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說惡意有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!我說邪見有三種:因貪、因瞋恚、因愚癡。
比丘們!像這樣,貪是業之起源與生起;瞋是業之起源與生起;愚癡是業之起源與生起;以貪的破壞,是業之起源的滅盡;以瞋恚的破壞,是業之起源的滅盡;以愚癡的破壞,是業之起源的滅盡。」