nikaya

4.第四個五十則
(16) 1.人品
增支部10集155經/應該被結交經(莊春江譯)
「比丘們!具備十法的人不應該被結交,哪十個呢?他是邪見者、他是邪志者、他是邪語者、他是邪業者、他是邪命者、他是邪精進者、他是邪念者、他是邪定者、他是邪智者、他是邪解脫者,比丘們!具備這十法的人不應該被結交。
比丘們!具備十法的人應該被結交,哪十個呢?他是正見者、他是正志者、他是正語者、他是正業者、他是正命者、他是正精進者、他是正念者、他是正定者、他是正智者、他是正解脫者,比丘們!具備這十法的人應該被結交。」