View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部7集96-622經(莊春江譯)
「比丘們!這七種人應該被奉獻、應該被供奉、……(中略)為世間的無上福田,哪七種呢?
比丘們!這裡,某人在眼上住於隨觀苦、……(中略)在眼上住於隨觀無我、……(中略)在眼上住於隨觀滅盡、……(中略)在眼上住於隨觀消散、……(中略)在眼上住於隨觀離貪、……(中略)在眼上住於隨觀滅、……(中略)在眼上住於隨觀斷念、……(中略)。
在耳上……(中略)在鼻上……在舌上……在身上……在意上……(中略)。
在色上……(中略)在聲音上……在氣味上……在味道上……在所觸上……在法上……(中略)。
在眼識上……(中略)在耳識上……在鼻識上……在舌識上……在身識上……在意識上……(中略)。
在眼觸上……(中略)在耳觸上……在鼻觸上……在舌觸上……在身觸上……在意觸上……(中略)。
在被眼觸所生受上……(中略)在被耳觸所生受上……在被鼻觸所生受上……在被舌觸所生受上……在被身觸所生受上……在被意觸所生受上……(中略)。
在色想上……(中略)在聲音想上……在氣味想上……在味道想上……在所觸想上……在法想上……(中略)。
在色之思上……(中略)在聲音之思上……在氣味之思上……在味道之思上……在所觸之思上……在法之思上……(中略)。
在色之渴愛上……(中略)在聲音之渴愛上……在氣味之渴愛上……在味道之渴愛上……在所觸之渴愛上……在法之渴愛上……(中略)。
在色之尋上……(中略)在聲音之尋上……在氣味之尋上……在味道之尋上……在所觸之尋上……在法之尋上……(中略)。
在色之伺上……(中略)在聲音之伺上……在氣味之伺上……在味道之伺上……在所觸之伺上……在法之伺上……(中略)。
在五蘊上……(中略)在色蘊上……在受蘊上……在想蘊上……在行蘊上……在識蘊上住於隨觀無常、……(中略)住於隨觀苦、……住於隨觀無我、……住於隨觀滅盡、……住於隨觀消散、……住於隨觀離貪、……住於隨觀滅、……住於隨觀斷念、……(中略)為世間的無上福田。」
「六門所緣處,在識與觸上,
在受上與屬於門的,經個別有八則。
想、思、渴愛,在尋上與在伺上,
屬於行境的個別有八則,在五蘊與單獨的上。
十六處在根上,無常、苦、無我,
滅盡、消散、離貪,滅、斷念。
次第八個隨觀,個別個別地使之結合後,
在全部統合上,有五百又,
二十八經,在應該被奉獻品中。」
應該被奉獻品第十[終了]。