nikaya

增支部7集94經/正法經(莊春江譯)
「比丘們!有這七正法,哪七個呢?他是有信者、是有慚者、是有愧者、是多聞者、是活力已被發動者、有念者、有慧者,比丘們!這是七正法。」
沙門品第九,其攝頌:
「比丘、沙門、婆羅門,聞經者與沐浴者,
通曉吠陀者、聖者、阿羅漢,不正法與正法。」