nikaya

增支部7集93經/不正法經(莊春江譯)
「比丘們!有這七不正法,哪七個呢?他是無信者、是無慚者、是無愧者、是少聞者、是懈怠者、是念已忘失者、是劣慧者,比丘們!這是七不正法。」