nikaya

增支部7集14經/人經(莊春江譯)
「比丘們!這七種人應該被奉獻、應該被供奉、應該被供養、應該被合掌,為世間的無上福田,哪七種呢?俱分解脫者、慧解脫者、身證者、達到見者、信解脫者、隨法行者、隨信行者,比丘們!這七種人應該被奉獻、應該被供奉、應該被供養、應該被合掌,為世間的無上福田。」