nikaya

增支部6集82經/地獄經第二(莊春江譯)
「比丘們!具備六法像這樣被帶往置於地獄中,哪六個呢?他是殺生者、是未給予而取者、是邪淫者、是妄語者、是貪求者與傲慢者,比丘們!具備這六法像這樣被帶往置於地獄中。
比丘們!具備六法像這樣被帶往置於天界中,哪六個呢?他是離殺生者、是離未給予而取者、是離邪淫者、是離妄語者、是無貪求者與不傲慢者,比丘們!具備這六法像這樣被帶往置於天界中。」