nikaya

增支部6集81經/地獄經第一(莊春江譯)
「比丘們!具備六法像這樣被帶往置於地獄中,哪六個呢?他是殺生者、是未給予而取者、是邪淫者、是妄語者、是惡欲求者與邪見者,比丘們!具備這六法像這樣被帶往置於地獄中。
比丘們!具備六法像這樣被帶往置於天界中,哪六個呢?他是離殺生者、是離未給予而取者、是離邪淫者、是離妄語者、是少欲求者與正見者,比丘們!具備這六法像這樣被帶往置於天界中。」