View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部6集17經/睡覺經(莊春江譯)
有一次,世尊住在舍衛城祇樹林給孤獨園。
那時,世尊在傍晚時,從獨坐中出來,去講堂。抵達後,在設置的座位坐下。尊者舍利弗也在傍晚時,從獨坐中出來,去講堂。抵達後,向世尊問訊,接著在一旁坐下。尊者大目揵連也……(中略)尊者大迦葉也……尊者大迦旃延也……尊者大拘絺羅也……尊者大純陀也……尊者大劫賓那也……尊者阿那律也……尊者離婆多也……尊者阿難也在傍晚時,從獨坐中出來,去講堂。抵達後,向世尊問訊,接著在一旁坐下。
那時,世尊多以坐著度過該夜後,起坐進入住處。當世尊離去不久,那些尊者們也起坐走回每個人的住處。在那裡,凡出家不久的新比丘,最近才來到這法、律中者,他們睡覺、打鼾到太陽起來。
世尊以清淨、超越人的天眼看見那些比丘睡覺、打鼾到太陽起來,看見後,去講堂。抵達後,在設置的座位坐下。坐好後,召喚比丘們:
「比丘們!舍利弗在哪裡呢?大目揵連在哪裡呢?大迦葉在哪裡呢?大迦旃延在哪裡呢?大拘絺羅在哪裡呢?大純陀在哪裡呢?大劫賓那在哪裡呢?阿那律在哪裡呢?離婆多在哪裡呢?阿難在哪裡呢?比丘們!那些上座弟子們到哪裡去了呢?」
「大德!當世尊離去不久,那些尊者們也起坐走回每個人的住處。」
「比丘們!『上座比丘離開』,你們為何睡覺、打鼾到太陽起來呢?比丘們!你們怎麼想:這是否被你們看見或聽見:『剎帝利灌頂王當一生作統治時盡情住於致力躺臥之樂、橫臥之樂、睡眠之樂而對國家是可愛的、合意的。』呢?」
「不,大德!」
「比丘們!好!這也沒被我看見或聽見:『剎帝利灌頂王當一生作統治時盡情住於致力躺臥之樂、橫臥之樂、睡眠之樂而對國家是可愛的、合意的。』你們怎麼想:這是否被你們看見或聽見:『官員……(中略)繼承遺產者……將軍……村長……團體領導者當一生作團體領導時盡情住於致力躺臥之樂、橫臥之樂、睡眠之樂而對團體是可愛的、合意的。』呢?」
「不,大德!」
「比丘們!好!這也沒被我看見或聽見:『團體領導者當一生作團體領導時盡情住於致力躺臥之樂、橫臥之樂、睡眠之樂而對團體是可愛的、合意的。』你們怎麼想:這是否被你們看見或聽見:『沙門或婆羅門盡情致力躺臥之樂、橫臥之樂、睡眠之樂,為不守護根門者、飲食不知適量者、不專修清醒者、不觀善法者、前夜後夜對覺分法不住於專心一再努力修習者,而他以諸煩惱的滅盡,當生以證智自作證後,進入後住於無煩惱的心解脫、慧解脫。』呢?」
「不,大德!」
「比丘們!好!這也沒被我看見或聽見:『沙門或婆羅門盡情致力躺臥之樂、橫臥之樂、睡眠之樂,為不守護根門者、飲食不知適量者、不專修清醒者、不觀善法者、前夜後夜對覺分法不住於專心一再努力修習者,而他以諸煩惱的滅盡,當生以證智自作證後,進入後住於無煩惱的心解脫、慧解脫。』
比丘們!因此,在這裡,你們應該這麼學:『我們要成為守護根門者、飲食知適量者、專修清醒者、觀善法者、前夜後夜對覺分法住於專心一再努力修習者。』比丘們!你們應該這麼學。」