View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部4集230經/劣慧者經(莊春江譯)
「……他是無信者、他是破戒者、他是懈怠者、他是劣慧者,……(中略)他是有信者、他是持戒者、他是活力已被發動者、他是有慧者,比丘們!具備這四法,賢智、聰明的善人維持自己不被傷害、不被損害,成為無罪過的與不被智者們責備,並且產出許多福德。」