View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部4集226經/道經第二(莊春江譯)
「……他是邪命者、他是邪精進者、他是邪念者、他是邪定者,……(中略)他是正命者、他是正精進者、他是正念者、他是正定者,……(中略)。」