View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部4集225經/道經第一(莊春江譯)
「……他是邪見者、他是邪志者、他是邪語者、他是邪業者,……(中略)他是正見者、他是正志者、他是正語者、他是正業者,……(中略)。」