View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部4集220經/破戒經(莊春江譯)
「比丘們!具備四法者像這樣被帶往置於地獄中,哪四個呢?他是無信者、他是破戒者、他是懈怠者、他是劣慧者,比丘們!具備這四法者像這樣被帶往置於地獄中。
比丘們!具備四法者像這樣被帶往置於天界中,哪四個呢?他是有信者、他是持戒者、他是活力已被發動者、他是有慧者,比丘們!具備這四法者像這樣被帶往置於天界中。」
團體品第二,其攝頌:
「團體、見、不知恩,殺生者、二則道,
二則言說路徑被說,無慚者與劣慧者。」