nikaya

增支部4集216經/道經第二(莊春江譯)
「……(中略)他是邪命者、他是邪精進者、他是邪念者、他是邪定者,……(中略)他是正命者、他是正精進者、他是正念者、他是正定者,[……(中略)]。」