nikaya

增支部4集84經/重憤怒者經(莊春江譯)
「比丘們!具備四法者像這樣被帶往置於地獄中,哪四個呢?他是重憤怒不重正法者、他是重藏惡不重正法者、他是重利養不重正法者、他是重恭敬不重正法者,比丘們!具備這四法者像這樣被帶往置於地獄中。
比丘們!具備四法者像這樣被帶往置於天界中,哪四個呢?他是重正法不重憤怒者、他是重正法不重藏惡者、他是重正法不重利養者、他是重正法不重恭敬者,比丘們!具備這四法者像這樣被帶往置於天界中。」