nikaya

增支部3集136經/朋友經(莊春江譯)
「比丘們!具備三支者應該結交為朋友,哪三個呢?他給與難給與的、他做難做的、他忍耐難忍耐的,比丘們!具備這三支者應該結交為朋友。」