View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部2集58經(莊春江譯)
「比丘們!有二者不為雷電爆裂所驚駭,哪二者呢?煩惱已盡的比丘與良象。比丘們!這二者不為雷電爆裂所驚駭。」