View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

增支部2集24經(莊春江譯)
「比丘們!有這二者誹謗如來,哪二者呢?將非如來所說所講解說為『如來所說所講』、將如來所說所講解說為『非如來所說所講』,比丘們!這二者誹謗如來。
比丘們!有這二者不誹謗如來,哪二者呢?將如來所說所講解說為『如來所說所講』、將非如來所說所講解說為『非如來所說所講』,比丘們!這二者不誹謗如來。」